Bezfundamentowa waga kolejowa MARS-K

Waga kolejowa MARS-K

Firma MASA jest czołowym pro­ducentem urządzeń ważących w Polsce. Obok doskonałych wag samochodowych, wyprzedzając potrzeby odbiorców, wprowa­dziła na rynek również elektroniczne wagi kolejowe typu MARS-K.

Wagi kolejowe MARS-K przeznaczone są do sta­tycznego ważenia wagonów, w miej­scach, w których wymagany jest bar­dzo precyzyjny i dokładny pomiar przewożonego ładunku. Wagi mają wielowariantową konstrukcję, zapew­niającą możliwość dostosowania jej do używanego taboru, specyficznych potrzeb i warunków zabudowy.

Typoszereg wag kolejowych MARS-K obejmuje wagi o nośności od 50 do 150 ton, o całkowitej długości od 3 do 30m i szerokości 1,835m:

 • jedno-, dwu- i wielopomostowe,
 • z pomostem ważącym ciągłym i z torem martwym,
 • z fundamentem betonowym i bezfundamentowe,
 • normalno-, szeroko- i dwutorowe.
Unikalną konstrukcję stanowi waga kolejowa MARS-K400. Jest to wa­ga bezfundamentowa, instalowana na istniejącym podłożu, bez potrzeby wy­konywania prac betonowych. Waga kolejowa MARS-K400 składa się z ramy dolnej, pomostów ważących, zabudowanego toru mar­twego oraz przyczółków za i przed pomostami ważącymi, których za­daniem jest przejęcie siły uderzenia wjeżdżającego wagonu. Posiada sztywną, doskonale zaprojektowaną i wykonaną konstrukcję z najwyższej jakości stali konstrukcyjnej. Na wyśrutowaną stal, natryskiem hydrodynamicznym nanoszone są najnowocześniejsze powłoki lakiernicze firmy Sigma Coatings.

 

Interesującą propozycję stanowi waga kolejowa niskoprofilowa typu MARS-K200N o wysokości 350 mm. Posiada betonowy fundament otwarty na boki, który nie stanowi niecki, w której mogłyby się gromadzić gazy cięższe od powietrza (np. propan). Dzięki temu waga kolejowa MARS-K200N znalazła zastosowanie w instalacjach w strefie niebezpiecznej Ex (np. punkty przeładunku gazów).

W przypadku, gdy przeładunek odbywa się na bocznicach normalno-i szerokotorowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, w ce­lu ograniczenia kosztów można wy­korzystać wagę kolejową posadowioną na tzw. splocie, co w konsekwencji pozwala na wykorzystanie jednego urządzenia do obsługi całego taboru.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest waga kolejowo-samochodowa MARS-SK (tzw. „dwa w jednym"), instalowa­na w sytuacjach, kiedy warunki te­renowe nie pozwalają na skorzysta­nie oddzielnie z wagi samochodowej, i oddzielnie z wagi kolejowej. Waga ta może ważyć, przy wykorzystaniu jed­nego wspólnego pomostu, zarówno pojazdy samochodowe, jak i wagony kolejowe. Szerokość wagi to 3 m, dłu­gość zaś dostosowywana jest do indy­widualnych potrzeb.

Wagi kolejowe MARS-K charaktery­zują się m.in.: doskonałymi włas­nościami metrologicznymi, niskimi kosztami przygotowania podłoża, mi­nimalnym czasem wyłączenia toro­wiska (w przypadku wagi MARS-K400 są to tylko dwa dni: pierwszy dzień przygotowanie podłoża, drugi dzień montaż wagi kolejowej i legalizacja), wysoką trwałoś­cią, łatwością czyszczenia, prostym i szybkim montażem (prace wykonu­ją ekipy montersko-serwisowe produ­centa) oraz niewielkim ciężarem. Urządzenia przeznaczone są intensywnego użyt­kowania oraz objęte są wieloletnią gwarancją.

Wszystkie podzespoły, części i mate­riały dostarczane przez międzynaro­dowych liderów branży są atestowane i/lub certyfikowane. Każda wyprodu­kowana i zainstalowana przez firmę Masa waga poddawana jest ocenie zgodności przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz otrzymuje znak ja­kości producenta CE.

 

Biorąc pod uwagę otwartość na zapo­trzebowanie rynku oraz długoletnie doświadczenie w branży firma MASA proponuje produkty najwyższej ja­kości ponieważ:

 • konstrukcje wszystkich wag projektujemy we własnym dziale projektowym, używając oprogramowania Solid Works oraz AutoCad,
 • konstrukcje wszystkich wag obliczamy we własnym dziale konstrukcyjnym, używając programu Solid Works oraz RM-3D,
 • konstrukcje wszystkich wag stalowych wykonujemy we własnym zakładzie produkcyjnym,
 • konstrukcje wszystkich wag stalowych śrutujemy we własnej komorze śrutowniczej o wym. 12,5x5x3m,
 • konstrukcje wszystkich wag stalowych malujemy za pomocą natrysku bezpowietrznego epoksydowymi farbami dwuskładnikowymi firmy Jotun we własnej kabinie lakierniczo-suszarniczej o wymiarach 12x5x3m,
 • fundamenty wag wykonują nasze ekipy budowlane,
 • wszystkie wagi montują wyłącznie nasze ekipy montersko-serwisowe,
 • wszystkie wagi serwisują wyłącznie nasze ekipy montersko-serwisowe.

Waga kolejowa bezfundamentowa MARS-K400 - w zakładzie produkcyjnym MASA - waga dla Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.

Waga kolejowa bezfundamentowa MARS-K400 - wersja Ex - szeroki tor - montaż i legalizacja wagi