Legalizacja wag nieautomatycznych to obowiązek nałożony przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Aby urządzenie mogło być używane do rozliczeń handlowych, musi posiadać oznaczenie metrologiczne, tzw. „zielone M”, znak zgodności CE, deklarację zgodności, wystawioną przez producenta oraz cechy zabezpieczające Jednostki Notyfikowanej, zabezpieczające połączenia jej zespołów konstrukcyjnych lub dostęp do elementów regulacyjnych. Miejsca nałożenia cech podane są w certyfikacie zatwierdzenia typu WE.

Ocena zgodności jest więc koniecznym, obowiązkowym elementem wprowadzenia jej do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Używanie urządzeń pomiarowych, które nie przeszły tej procedury i nie posiadają wspomnianych oznaczeń, których wymaga legalizacja wag, naraża na kary finansowe nakładane przez jednostki administracji państwowej.

 

Oferujemy Państwu usługę legalizacji wag nieautomatycznych oraz automatycznych:

 • legalizację WE (ocenę zgodności) wag wprowadzonych do obrotu,
 • legalizację ponowną,
 • kalibrację,
 • wzorcowanie,
 • sprawdzenie metrologiczne.

Legalizujemy, kalibrujemy, wzorcujemy i sprawdzamy wagi, m.in.:

 • samochodowe,
 • kolejowe,
 • platformowe,
 • pomostowe,
 • zbiornikowe,
 • inne.

Do legalizacji wag używamy wzorców masy odpowiedniej klasy.

Do weryfikacji urządzeń o dużej nośności używamy własnych wzorców masy klasy M1. Nasz potencjał to:

 • 500 kg x 40 szt. = 20 000 kg
 • 25 kg x 16 szt. = 400 kg

Równocześnie informujemy, że firma nasza została wpisana na listę kwalifikowanych dostawców dużych wzorców masy Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

 

Dyrektywa NAWI – wagi nieautomatyczne

 

Każde urządzenie nieautomatyczne wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. i stosowane do określania masy:

 • w obrocie handlowym,
 • będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat,
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
 • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach,
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
 • przy paczkowaniu towarów,

powinno być poddane ocenie zgodności z wymaganiami i przy wykorzystaniu procedur oceny określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), które wdraża do prawodawstwa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (ex 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r.) w sprawie urządzeń nieautomatycznych.

 

Na sprzęcie, który został poddany ocenie zgodności powinny znajdować się następujące oznaczenia:

 • znak CE,
 • dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła procedurę weryfikacji lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad systemem jakości producenta,
 • zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowaną czarną literą „M”.

 

 

Do urządzeń nieautomatycznych poddanych ocenie zgodności powinna być dołączona deklaracja zgodności z dyrektywą 2009/23/WE lub wdrażającym ją ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wystawiona przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela).

 

 

Powyższe oznaczenia wraz z deklaracją zgodności zastępują cechę legalizacji pierwotnej i świadectwo legalizacji pierwotnej, stosowane przed dniem 1 maja 2004 r.

 

Okresy ważności legalizacji wag

 

Sprzęt nieautomatyczny wprowadzony do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, powinien być zgłoszony do ponownej weryfikacji po raz pierwszy po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano oceny zgodności.

Zatem okres ważności pieszej oceny zgodności liczy się w latach wg rocznika oceny zgodności (dwie ostatnie cyfry roku obok znaku CE na tabliczce znamionowej urządzenia). Okres ten kończy się po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku pierwszej weryfikacji.

Np. jeśli pierwsza legalizacja wag została dokonana w roku 2012, to jest ważna do 30 listopada 2015 roku.

 

Okres ważności następnych weryfikacji określany jest w miesiącach i wynosi 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana (cechy legalizacyjne Urzędu Miar naklejone na tabliczce znamionowej: roczna - dwie ostatnie cyfry roku - arabskie oraz miesięczna - rzymska).

Np. jeśli na urządzeniu została dokonana legalizacja ponowna w lutym 2012 roku, to jest ważna do 28 lutego 2014 roku.

Podstawa prawna: §27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz.29).

Prosimy przejrzeć galerię...